1. การลงทะเบียนจะอนุญาตให้ลงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น
    ให้ตรวจสอบ วัน เวลาให้ถูกต้องและไม่ตรงกับรายวิชาอื่น
2. เมื่อลงทะเบียนแลัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบได้
3. ในกรณีที่มีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น2 โทร.044-00-009 ต่อ 2723

1. แต่งกายชุดนักศึกษา นักศึกษาชาย ห้ามใส่กางเกงยีนส์
    และไม่สวมรองเท้าแตะ
2. นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง
3. มาห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากเข้าช้าเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

©2015 COMPUTER CENTER

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

718,343