กรุณาป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบเวลาและห้องสอบ


**คำเตือน ระบบสุ่มสลับที่นั่งสอบนักศึกษา หมู่เรียนเดียวกันอาจไม่ได้สอบห้องเดียวกัน ให้นักศึกษาตรวจสอบห้องสอบทุกคน
รหัสประจำตัว

©2015 COMPUTER CENTER

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

1,634