สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ภารกิจที่สำคัญ คือ การดูแลระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการจัดการสอบ  โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พัฒนาระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) คือ SOTS 5708 และเริ่มทดลองให้บริการจัดการสอบครั้งแรกในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  โดยเฉพาะใช้ทดสอบรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปี 3 จำนวน 2,931 คน เข้าร่วมทดสอบ โดยใช้การจัดสอบจำนวน 3 วัน 

    ผลจากการทดลองใช้ระบบสอบดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าใช้บริการมากขึ้น  โดยเฉพาะวิชาการศึกษาทั่วไป เช่น รายวิชาวิถีแห่งชีวิต และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 2,400 คน และ 1,500 คน ตามลำดับ ดังนั้น งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการระบบสอบออนไลน์ จึงพัฒนาระบบการลงทะเบียนสอบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และแสดงหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบได้ทันทีที่ลงทะเบียน  ทำให้ลดระยะเวลาการลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อลง 

    นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 ห้อง  และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ห้อง ทำให้การบริหารจัดการการสอบทำได้รวดเร็ว สามารถลดเวลาการจัดสอบลง เช่น รายวิชาวิถีแห่งชีวิต นักศึกษาจำนวน 2,400 คน สอบกลางภาคใช้เวลาสอบ 2 วัน (วันละ 5 รอบ) ลดเหลือเพียง 1 วัน (5 รอบ) จากการจัดการสอบที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาใช้เวลาการสอบลดลง เช่น ข้อสอบ 80 ข้อ ใช้เวลาเฉลี่ยในการทำ 50 นาที เนื่องจากการสอบนักศึกษาไม่ต้องเขียนหรือกาในกระดาษคำตอบ และนักศึกษาสามารถทราบคะแนนสอบได้ทันทีเมื่ออกจากห้องสอบ คณาจารย์ประจำวิชาสามารถได้คะแนนสอบของนักศึกษาเพื่อรวมคะแนนได้ทันที และระบบสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้  ทำให้คณาจารย์ประหยัดเวลาในการจัดทำข้อสอบและตรวจคำตอบ ลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดการใช้ทรัพยากรลง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้การใช้ระบบสอบออนไลน์มีแนวโน้มการขอใช้บริการมากขึ้น