สถิติผู้ใช้บริการแยกตามคณะ
ปีพ.ศ. 2556-2558
ปีพ.ศ. 2559
ปีพ.ศ. 2560
พ.ศ.2561