ขั้นตอนการสอบออนไลน์


ตรวจสอบห้องสอบ/ลิ้งสอบ


ตารางสอบกลางภาค 1/2566 ผ่านระบบสอบ NRRU E-testing

วันที่ เวลา รอบที่ รหัสวิชา วิชา จำนวน รูปแบบ
14 กันยายน 2566* 09.00-10.30 1 002102-65 002102-65 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต 316 Onsite
10.30-12.00 2 316 Onsite
09.00-10.30 1 061102-61 061102-61 ภาษาอังกฤษ 1 76 Onsite
09.00-10.30 1 100101-62 100101-62 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 783 Online
13.00-14.30 1 002101-65 002101-65 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1195 Online
13.00-14.30 1 061204-61 061204-61 การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต 392 Onsite
14.30-16.00 2 391 Onsite
15 กันยายน 2566* 09.00-10.30 1 100205-62 100205-62 จิตวิทยาสำหรับครู 280 Onsite
09.00-10.30 1 002103-65 002103-65 สื่อสารภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลง   70 Onsite
10.30-12.00 1 002104-65 002104-65 ภาษาสร้างโอกาส  158 Onsite
09.00-10.30 1 006303-65 006303-65 ปฐมพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน 44 Online
13.00-14.30 1 002110-65 002110-65 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 68 Onsite
13.00-14.30 1 001310-65 001310-65 สื่อสารสื่อสัมพันธ์    95 Onsite
13.00-14.30 1 006302-65 006302-65 ภูมิคุ้มกายภูมิคุ้มใจ 40 Online
13.00-14.30 1 002120-65 002120-65 การอ่านและการเขียนเพื่อชีวิต 38 Online
18 กันยายน 2566* 09.00-10.30 1 000118-65 000118-65 พินิจสื่อบันเทิง 50 Online
09.00-10.30 1 061104-61 061104-61 ภาษาอังกฤษ 3 89 Onsite
09.00-10.30 1 062101-62 062101-62 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 806 Online
10.00-12.00 1 215333-60 215333-60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 178 Online
13.00-14.30 1 000201-65 000201-65 พลังงานสร้างได้เอง 59 Online
13.00-14.30 1 004306-65 004306-65 เศรษฐกิจกับชีวิตวิถีใหม่ 120 Online
19 กันยายน 2566* 09.00-10.30 1 206104-62 206104-62 หลักภาษาไทย 59 Onsite
10.00-12.00 1 215434-60 215434-60 การประเมินบุคคล 124 Online
09.00-10.30 1 061205-61 061205-61 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 212 Online
09.00-10.30 1 303101-65 303101-65 หลักการตลาด 339 Online
09.00-10.30 1 304207-60 304207-60  การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 55 Online
09.00-11.00 1 402105-65 402105-65 เคมีพื้นฐาน 127 Onsite
09.00-11.00 1 402105-66 402105-66 เคมีพื้นฐาน 44 Onsite
13.00-14.30 1 062203-62 062203-62 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 642 Online
13.00-15.00 1 304302-65 304302-65 การบัญชีต้นทุน 1 59 Online
13.00-15.00 1 403106-65 403106-65 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  347 Onsite
20 กันยายน 2566 09.00-10.30 1 062306-62 062306-62 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 661 Online
09.00-10.30 1 403105-65 403105-65 ชีววิทยาพื้นฐาน 349 Onsite
09.00-10.30 1 403105-66 403105-66 ชีววิทยาพื้นฐาน 43 Onsite
09.00-11.00 1 601311-61 601311-61 ชีวสถิติ 36 ห้องสอบ 27.03.07
13.00-15.00 1 402241-61 402241-61 ชีวเคมีพื้นฐาน  61 ห้องสอบ 27.05.01
13.00-15.00 1 402241-65 402241-65 ชีวเคมีพื้นฐาน  12 ห้องสอบ 27.03.09
13.00-15.00 1 402101-61 402101-61 เคมี 1 38 ห้องสอบ 27.03.05
13.00-15.00 1 402101-65 402101-65 เคมี 1 55 ห้องสอบ 27.03.03
13.00-15.00 1 303201-65  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 67 ห้องสอบ 27.03.08