ตารางสอบกลางภาค NRRU E-testing แบบออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ติดต่อสอบถาม การแก้ปัญหา วิธีการเข้าสอบ
            ลิงค์เข้าสอบ
วันที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ให้เวลา เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ elearning elearning3 elearning4 elearning5 elearning6 elearning7 elearing8
25 มกราคม 2564 402101 เคมี1 120 13.00 15.00     P1        
26 มกราคม 2564 062101 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 50 09.00 10.00 P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10 P11,P12 P13
402223 เคมีอินทรีย์ 2 90 09.00 10.30     P1        
062203 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 60 13.00 14.00 P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10 P11,P12 P13,P14
27 มกราคม 2564 429314 พยาธิวิทยาทางคลินิก 150 09.00 11.30 P1            
108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 50 09.00 10.30     P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10
108361 การศึกษาแบบเรียนรวม 50 09.00 10.30   P1          
206432 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60 13.00 14.00             P1
227312 ทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60 13.00 14.00         P1,P2   P3
28 มกราคม 2564 413223 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข   09.00           P1    
429242 ชีวเคมีทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 120 15.00 17.00 P1            
061104 ภาษาอังกฤษ 3 60 13.00 14.00   P1,P2,P3 P4,P5,P6 P7,P8,P9 P10,P11,P12 P13,P14,P15 P16,P17
29 มกราคม 2564 061102 ภาษาอังกฤษ 1 60 09.00 10.00   P1,P2,P3 P4,P5,P6 P7,P8,P9 P10,P11,P12 P13,P14,P15 P16,P17,P18
402221 เคมีอินทรีย์ 1 60 10.30 11.30     P1        
402121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 90 10.30 12.00             P1,P2,P3
061103 ภาษาอังกฤษ 2 60 13.00 14.00   P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10 P11,P12
14.15 15.15   P13,P14 P15,P16 P17,P18 P19,P20 P21,P22 P23
30 มกราคม 2564 005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 90 09.00 10.30     ตรวจสอบลิ้งสอบ 388 2
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 90 10.30 12.00   ตรวจสอบลิ้งสอบ 542 2
31 มกราคม 2564 005003 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 90 13.00 14.30       P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7 403 7
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 90 14.30 16.00         P1 P2 P3 351 3