วันที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน เวลาในการทำข้อสอบ เวลาเข้าทำข้อสอบ elearning7 elearning3 elearning4 elearning6 elearning8 elearning5
22 กรกฎาคม 2563 062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง     367 35 18.00-20.00 P1-P3 P4-P6 P7-P9 P9-P13    
003004 อาเซียนศึกษา       74 60 18.00-20.00         P1  
23 กรกฎาคม 2563 002001 วิถีแห่งชีวิต   1,096 60 06.00-12.00 p1 P2 P3 P4 P5  
12.00-18.00 P6 P7 P8 P9 P1O  
18.00-24.00 P11 P12 P13 P14 P15  
24 กรกฎาคม 2563 061202 ความเป็นไทย     152 60 06.00-12.00           P1
12.00-18.00           P2
002002 ท้องถิ่นไทย   1,945 45 06.00-12.00 P1 P2 P3 P4 P5  
12.00-16.00 P6 P7 P8 P9 P10  
16.00-20.00 P11 P12 P13 P14 P15  
20.00-24.00 P16 P17        
30 กรกฎาคม 2563 061102 ภาษาอังกฤษ 1     898 75 06.00-12.00 P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10  
12.00-18.00 P11,P12 P13,P14 P15,P16 P17,P18 P19  
31 กรกฎาคม 2563 061103 ภาษาอังกฤษ 2   1,091 75 06.00-12.00 P1,P2 P3,P4 P5,P6 P7,P8 P9,P10  
12.00-18.00 P11,P12 P13,P14 P15,P16 P17,P18 P19,P20  
18.00-24.00 P21,P22 P23,P24 P25